Yhdistyksen säännöt

Turun filharmonisen orkesterin ystävät r.y.
Åbo filharmoniska orkesters vänner r.f.

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun filharmonisen orkesterin ystävät r.y. Åbo filharmoniska orkesters vänner r.f. ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistys voi tiedotustoiminnassa käyttää itsestään epävirallista latinankielistä nimeä Amici Philharmoniae Aboensis.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yhteyksiä konserttiyleisön ja Turun kaupungin ylläpitämän Turun filharmonisen orkesterin välillä ja tukea orkesterin toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-järjestää kokouksia, esittely- ja keskustelutilaisuuksia,
-järjestää konsertteja, juhlia ja jäsenilleen matkoja
-tiedottaa orkesterin toiminnasta sidosryhmille ja pitää niihin yhteyttä
-syventää jäsenistön tuntemusta orkesterin toiminnasta ja musiikista
-jakaa taloudellisten resurssiensa puitteissa stipendejä orkesterin jäsenille, ei kuitenkaan yhdistyksen jäsenille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa ääni- tai päätösvaltaa.

Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys on kaksikielinen. Se käyttää toiminnassaan sekä suomen että ruotsin kieltä.

4 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Vuosikokous voi päättää alemmasta varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta nuorten alle 26-vuotiaiden jäsenten, samaan perheeseen kuuluvien jäsenten ja orkesterinjäsenten kohdalla. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu varsinaisena jäsenenä yksi vuosikokouksen orkesterin muusikoiden keskuudesta valitsema jäsen.

Orkesterin intendentti toimii virkansa puolesta hallituksen asiantuntijana ilman äänioikeutta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on kolme hallituksen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

8 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä laajalevikkisessä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan Turun filharmonisen orkesterin toiminnan tukemiseen.